WDAdvising

WDAdvising

Nieuwsupdates en projecten

Projecten

Nieuwsupdates

Op de hoogte blijven van het laatste nieuwsupdates van WDAdvising? Bekijk de nieuwsupdates

Projecten

Door de jaren heen heeft WDAdvising erg veel ervaring opgedaan met projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Een kleine greep uit het portfolio.

Nieuwsupdates

WDAdvising B.V. - 25 jaar in omgevings- en ruimtelijke ordeningszaken

Op 1 november 2016 was het 25 jaar geleden dat Hennie Weeda, onder de naam WDAdvising B.V., startte als zelfstandig en onafhankelijk adviseur op het gebied van de ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. Na studie en langdurige ervaring, opgedaan bij gemeenten en in de adviespraktijk, ging de wens om op eigen benen te staan in vervulling.
Anno 2016 is WDAdvising een multidisciplinair adviesbureau, dat deskundige ondersteuning verleent over de volle breedte van het omgevingsrecht. Zo nodig worden alle benodigde procedurestukken (bijv. een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing) geleverd en wordt contact onderhouden met de gemeente. Daarnaast kan WDAdvising behulpzaam zijn met het begeleiden van het voorbereidingsproces dat projecten nu eenmaal moet doorlopen.
Behalve ontwikkelaars/beleggers, (bouw-)bedrijven en particulieren maken ook gemeenten, al dan niet via detachering, dankbaar gebruik van deze diensten.
Goede communicatie staat hoog in het vaandel. Ervaring leert dat tijdig en goed contact met alle betrokken partijen tegenslagen in het proces kan voorkomen en bijdraagt aan een positief resultaat. 

Bestemmingsplan Recreatiepark Wulpdal vastgesteld

De gemeenteraad van Tholen heeft op 20 oktober 2016 het bestemmingsplan Recreatiepark Wulpdal vastgesteld. Het toekomstig recreatiepark ligt in het recreatiegebied Gorishoek en het is de bedoeling 165 recreatiewoningen en bijbehorende voorzieningen te bouwen. Het door WDAdvising opgestelde bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Modelwoningen op Parq Green gereed

De  7 modelwoningen op het Recreatiepark Reeuwijkse Hout (inmiddels is de naam gewijzigd in Parq Green) zijn gereed gekomen en op 11 oktober 2014 is met een feestelijke bijeenkomst de verkoop gestart. WDAdvising heeft voor deze ontwikkeling o.a. het bestemmingsplan opgesteld en de vergunningsprocedure voor de modelwoningen begeleid. Zie voor meer info: www.parqgreen.nl

Cursus over wijzigingen vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen

Met ingang van 1 november 2014 wijzigen de regels van vergunningvrij bouwen en worden de mogelijkheden om af te wijken via de kruimellijst behoorlijk vergroot. WDAdvising heeft een cursus samengesteld van de verschillende mogelijkheden. In korte tijd praten we u en uw collega's bij over deze wijzigingen. Interesse ? Bel voor een vrijblijvende afspraak. 

Garage, showroom en wasstraat in Gouda

Het initiatief van Green Real Estate (in samenwerking met Van Beynum en Pon) om een bestaand garagebedrijf met showroom aan de Hanzeweg in Gouda te vernieuwen en uit te breiden met een wasstraat, is door WDAdvising begeleid en heeft geleid tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De bouw is inmiddels gestart. 

Landgoederen Bentwoud

In opdracht van Green Real Estate wordt een bestemmingsplan opgesteld voor twee landgoederen in het gebied Bentwoud in de gemeente Alphen aan den Rijn. Eén landgoed wordt gebruikt als kantoorvilla (met dienstwoning) en in het andere landgoed komen 24 zorgwoningen. De opzet van de landgoederen kenmerkt zich door een bijzonder landschappelijk concept en een daarin passende bebouwing.

Bestemmingsplan De Haven in Spijkenisse

Het gebied De Haven is het laatste plandeel van het grotere project De Elementen en heeft betrekking op de bouw van ca. 700 woningen en bijbehorende voorzieningen. Evenals voor het eerdere plandeel De Dijk en Het Land, heeft WDAdvising van de gemeente Spijkenisse de opdracht gekregen het bestemmingsplan op te stellen. 

Opening wandelboulevard St. Annaland internationaal nieuws

De opening van de wandelboulevard (zie overige nieuwsberichten) haalde zelfs het internationale nieuws. Voor meer informatie download het artikel.

Opening wandelboulevard Sint-Annaland

Op vrijdag 30 augustus 2013 is de wandelboulevard Sint-Annaland geopend door wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen en gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland. De wandelboulevard is onderdeel van het project Havengebied Sint-Annaland, waarvoor WDAdvising B.V. de projectleider leverde. Na het uitvoerig bedanken van degenen die de wandelboulevard mogelijk hebben gemaakt, waaronder ook met name de projectleider, liepen wethouder en gedeputeerde de wandelboulevard af. Een belangrijk onderdeel van deze wandelboulevard wordt gevormd door de trappen, die de verbinding vormen tussen de jachthaven en het dorp Sint-Annaland. Met name de trap aan de zijde van het dorp is bijzonder vanwege de hellingbaan die in de trap is opgenomen. Op deze wijze kunnen ook fietsers en mensen met een beperkte mobiliteit gebruik maken van de trap.

Landgoed Der Boede in Koudekerke

Nabij Koudekerke (gemeente Veere) bevindt zich het eeuwenoude landgoed Der Boede. Nadat de oorspronkelijke woonfunctie in de jaren 30 van de 20e eeuw werd beëindigd is het complex voor uiteenlopende functies gebruikt, de laatste decennia voor regionale zorgverlening. Inmiddels is ook de zorgfunctie beëindigd en is de bebouwing die daarvoor op het landgoed werd gebouwd gesloopt. Door Bosch en Slabbers (tuin- en landschapsarchitecten te Middelburg) is in opdracht van ontwikkelaar Van Garderen een plan gemaakt waarbij het oorspronkelijke landhuis in oude glorie wordt hersteld en geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik (wonen, zorgfuncties, verblijfsrecreatie, kantoren e.d.). Verder worden op het landgoed 19 kavels gemaakt waar vrijstaande woningen voor permanenten of recreatieve bewoning kunnen worden gebouwd. WDAdvising werkt samen met Bosch en Slabbers aan een bestemmingsplan voor Der Boede. Dit bestemmingsplan moet de realisering van de herontwikkeling van deze bijzondere locatie planologisch mogelijk maken.

Projecten 

Ontwikkeling Havengebied Sint Annaland, gemeente Tholen

WDAdvising heeft de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente Tholen gewerkt aan de opstelling van de plannen de ontwikkeling van het havengebied in Sint Annaland. WDAdvising nam de rol van projectleider op zich. Op het havenplateau, dat direct grenst aan de jachthaven, komen vier appartementencomplexen. Deze zullen een hoogte krijgen van circa 9 tot 12 meter. Daarnaast wordt gedacht aan een nieuwe landmark die zal dienen als vervanger van de oorspronkelijke graansilo. De ruimten voor en tussen de gebouwen zal aantrekkelijk worden ingericht, waarbij ook rekening wordt gehouden met parkeerplaatsen voor bewoners, de sportvissers, de toeristen voor de rondvaartboot en andere bezoekers. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid van een parkeerplaats voor 'langparkeren' net buiten het havengebied. Er wordt een verbinding gemaakt tussen het havenplateau en het bestaande dorp door een nieuw centrum te realiseren. In dat gebied zijn nu twee bedrijven en een supermarkt gevestigd. In de nieuwe plannen komt de supermarkt terug in een grotere vorm. Naast de nieuwe woon- en winkelbebouwing zal ook een nieuw Havenplein worden ingericht, waarbij het bestaande Havenplein en de Voorstraat worden betrokken. Op deze wijze hoopt de gemeente dat er een aantrekkelijk centrum ontstaat voor de waterrecreanten, bewoners, maar ook voor bezoekers die met de auto naar Sint-Annaland komen. Voor de inrichting van de Kleine Suzannapolder worden zowel nieuwe permanente als recreatieve woningen gerealiseerd. In totaal zullen circa 320 woningen in de drie deelgebieden worden gebouwd. Bedoeling van het totale project is dat er een aantrekkelijke omgeving ontstaat voor zowel de bewoners als de bezoekers van Sint-Annaland. Naast deze bouwontwikkelingen wordt ook het strandje en zijn directe omgeving aangepakt.

PDV-locatie Goudse Poort

In dit duurzame project van Green Real Estate worden bestaande bedrijfsloodsen deels gesloopt om een middengebied met parkeerruimte te maken en worden de bedrijfsloodsen aan de randen omgebouwd tot winkelruimten voor perifere detailhandel. De winkelentrees liggen aan het binnengebied en de bevoorrading ligt aan de achterzijde via de bestaande stratenstructuur. In totaal gaat het om ruim 30.000 m2 bvo perifere detailhandel. WDAdvising heeft het bestemmingsplan opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met Burgland projectontwikkeling als trekker van het bouwproces en de gemeente Gouda heeft het bestemmingsplan zonder al te veel problemen het proces doorlopen en is het inmiddels onherroepelijk. Om de snelheid er in te houden heeft WDAdvising zowel de inspraakreacties, als de zienswijzen van commentaar voorzien en in de door de gemeente gewenste format aangeleverd. Deze voor Gouda belangrijke ontwikkeling van dit deel van Goudse Poort kan de komende jaren verder worden ingevuld.

300 recreatiewoningen in Reeuwijk

Voor het plan om de bestaande verouderde camping Reewijkse Hout te vervangen door 300 recreatiewoningen en enkele bijbehorende voorzieningen heeft WDAdvising het bestemmingsplan opgesteld. Voorts is een bijdrage geleverd aan bijbehorende Visiedocument. In bouwteamverband is samengewerkt met VR Vastgoed Regiekamer, Kolpa Architecten, Bosch en Slabbers landschapsarchitecten, Royal Haskoning.

Landgoed in Bentwoud

In de gemeente Rijnwoude wil Green Real Estate een kantoor voor de eigen organisatie bouwen op een locatie waar het geldende bestemmingsplan de mogelijkheid van het realiseren van een landgoed kent. WDAdvising heeft overleg gevoerd met diverse partijen om de mogelijkheid om de traditionele woningen in een landgoed te vervangen door een kantoorfunctie, af te tasten. Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld. WDAdvising treedt bij dit project ook op als opdrachtgever voor verschillende onderzoeken en als adviseur bij aankoop gronden, ophoging gronden, uitvoering werkzaamheden. Vooruitlopend op het bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld om met een omgevingsvergunning te kunnen afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Bestemmingsplan De Dijk en Het Land

In opdracht van de gemeente Spijkenisse is een bestemmingsplan opgesteld voor het deelgebied De Dijk en Het Land. Het deelgebied is een onderdeel van het project De Elementen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 2800 woningen en 10.000 m2 voorzieningen mogelijk. Het bestemmingsplan is op 12 september 2012 vastgesteld en onherroepelijk.

 

Bestemmingsplannen Schoonhoven

In opdracht van stedenbouwkundig bureau Derks hebben we een bijdrage geleverd aan de bestemmingsplannen Zevender en Thiendelande, respectievelijk een plan gericht op de ontwikkeling van een woningbouwgebied en een bedrijvengebied. De bestemmingsplannen haalden zonder veel problemen de eindstreep en dat was voor de gemeente reden voor een feestje. Inmiddels is voor beide plannen een ontwerpherziening opgesteld om op onderdelen de gewijzigde inzichten te kunnen verwerken.