WDAdvising

WDAdvising

Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht

Als volledig gespecialiseerd adviesbureau in ruimtelijke ordening en omgevingsrecht zijn uw opdrachten in goede handen. Enkele van onze diensten zijn:

Advisering: juridisch en stedenbouwkundig advies

De regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en de aanverwante wetgeving is zeer divers en voortdurend in beweging. Uw situatie is ook uniek, daarom vraagt dit om juridisch maatwerk waarbij WDAdvising streeft naar praktische oplossingen. WDAdvising ondersteunt u van A tot Z op verschillende terreinen, zoals het opstellen van overeenkomsten of het adviseren over het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
Behalve advisering op dit vakgebied heeft WDAdvising de kennis en middelen in huis om bestemmingsplannen, beheersverordeningen en ruimtelijke onderbouwingen op te stellen.

WDAdvising kan u met raad en daad terzijde staan bij stedenbouwkundige vraagstukken en het leveren van stedenbouwkundige producten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de binnen het bureau aanwezige kennis. Zonodig schakelen we externen in.

 

Bestemmingsplan

WDAdvising maakt bestemmingsplannen voor verschillende opdrachtgevers. Voor ontwikkelaars zijn dat veelal ontwikkelprojecten en voor gemeenten gaat het naast ontwikkelprojecten ook om actualiseringsplannen. We adviseren u over de meest geschikte methodiek, doen de noodzakelijke onderzoeken en stellen het plan op.
WDAdvising kan desgewenst ook adviseren over ingekomen reacties en zienswijzen, inclusief het opstellen van een raadsvoorstel- en besluit. Ook vertegenwoordigt WDAdvising u bij de bestuursrechter.
Als vanzelfsprekend worden de bestemmingsplannen digitaal opgesteld conform de landelijke standaarden (SVBP2012) en maken we een dataset. De kennis en de apparatuur hiervoor hebben we in eigen huis.

Omgevingsvergunning

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen er verschillende vergunningen in één keer worden aangevraagd. De omgevingsvergunning bundelt 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. WDAdvising beoordeelt met u welke vergunningen nodig zijn en helpt bij het indienen ervan. Zijn er onderdelen vergunningsvrij of in strijd met het bestemmingsplan? WDAdvising kent de regelgeving en adviseert u op maat welke stappen er gezet moeten worden.
 

Ruimtelijke onderbouwing

Wanneer uw (bouw)voornemen in strijd is met het bestemmingsplan, en de gemeente bereid is medewerking te verlenen, zoekt WDAdvising met u naar de beste mogelijkheden om van het bestemmingsplan te kunnen afwijken. Indien er sprake is van een afwijkingsprocedure, waarvoor een ruimtelijke onderbouwing moet worden opgesteld, doen we dat voor u. De benodigde onderzoeken worden eveneens door ons gedaan en verwerkt. We verzorgen de afstemming met de gemeente. Het geheel wordt geleverd met een dataset.

Kostenverhaal / Anterieure overeenkomst

De anterieure overeenkomst is een veelgebruikt instrument bij ruimtelijke plannen voor het maken van afspraken over het kostenverhaal. WDAdvising stelt voor u een overeenkomst op of beoordeelt namens u de overeenkomst die is opgesteld door bijvoorbeeld de gemeente. Onderdeel van deze overeenkomst is het maken van een afspraak over planschadeafwenteling. Ook op dat onderdeel is WDAdvising u van dienst.

Planschaderisico-analyse

Diverse ruimtelijke plannen en besluiten kunnen leiden tot planschade. Ook op dit vlak is de regelgeving de afgelopen jaren flink veranderd. Op basis van ervaring helpt WDAdvising bij:

  • Het beoordelen van de kans van slagen van een planschadeverzoek
  • Het indienen van een planschadeverzoek
  • Vertegenwoordiging in de planschade-adviescommissie en bij de bestuursrechter

Diezelfde ervaring zet WDAdvising in om gemeenten bij te staan bij de behandeling van planschadeverzoeken.